งานสัมมนาบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสาขาประวัติศาสตร์

ลิงค์เข้าซูมแต่ละครั้งจะประชาสัมพันธ์ต่อไป โปรดติดตาม

1. 27 สิงหาคม 2564
“Manly Civilization in China: Harry R. Caldwell, the 'Blue Tiger' and the American Museum of Natural History”
วิทยากรผู้นำเสนอ Dr. Ying-kit Chan (International Institute for Asian Studies, Leiden University)
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. ชนกพร ชูติกมลธรรม

2. 10 กันยายน 2564
“การวิจัยประวัติศาสตร์กีฬาและความรุนแรงในรัฐไท(ย)สมัยจารีตและสมัยใหม่”
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร.ชาญ พนารัตน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

3. 17 กันยายน 2564
"Organic and Colonial Natural Histories: Comparisons Across Twentieth-Century Asia"
วิทยากรผู้นำเสนอ Dr. Ying-kit Chan (International Institute for Asian Studies, Leiden University)
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

4. 22 ตุลาคม 2564
“ประวัติศาสตร์ธุรกิจคืออะไร: กรณีศึกษาค่ายเพลงในยุค 90s”
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.สุพลทัช เตชะบูรณะ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. พนารัตน์ อานามวัฒน์

5. 5 พฤศจิกายน 2564
“ความทะเยอทะยานและความกังวลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางบกของรัฐไทย: จากจักรวรดินิยมถึงขบวนการปฏิวัติ”
วิทยากรผู้นำเสนอ อ.ดร. ตฤณ ไอยะรา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์