มิติที่ทำให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  เหมาะจะเป็นทางเลือกของผู้สนใจประวัติศาสตร์ คือ
  1. เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ไทยและภูมิภาคหลักๆ ของโลก  สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ   
  2. อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย   เรามีทั้งผู้ที่เรียนจบด้านสถาปัตย์ โบราณคดี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน    แต่ประวัติศาสตร์เป็นจุดร่วมที่ดึงให้ทุกท่านมาสอนในหลักสูตรนี้   หลักสูตรจึงเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์  อาทิ  ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประวัติศาสตร์ Pop culture  ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์  ประวัติศาสตร์ความรุนแรง  การท่องเที่ยวในมิติประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
  3. หลักสูตรให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน  การจัดเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ฝึกทักษะการนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน   มีการค้นคว้าหาข้อมูลนอกสถานที่  รวมถึงการออกภาคสนามในประเทศ (หรือต่างประเทศบ้างตามความเหมาะสม)   
  4. แม้จะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวคิดซึ่งเป็นหัวใจของการถกเถียงทางประวัติศาสตร์   ตั้งคำถามแม้แต่เรื่องที่เคยถูกสอนให้เชื่อมากที่สุด  พร้อมทั้งฝึกให้หาคำตอบด้วยตนเอง โดยสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตร

หลักสูตรเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านความคิด ทักษะการเขียน ทักษะการใช้เหตุผล โดยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐาน    การฝึกฝนในแนวทางนี้จะทำให้ผู้เรียนติดตามเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบันได้ลุ่มลึกกว่าความคิดเห็นทั่วๆ ไป  มีมุมมองที่กว้าง สนใจการค้นคว้าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ แยกแยะ สามารถให้ความเห็นที่มีคุณค่า  ท่ามกลางยุคสมัยที่การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉาบฉวย

ดังนั้น  จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีทักษะเพียงพอสำหรับการทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิ  รับราชการ  เจ้าหน้าที่สถานทูต  นักวิจัย  ครู  อาจารย์มหาวิทยาลัย  บริษัทเอกชน  ตำแหน่งงานที่ต้องจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ  งานสายการบินทั้ง ground staff และลูกเรือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 4 ปี  แต่ละปีมี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดประมาณภาคการศึกษาละ 15,300 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร     ทั้งนี้ ผู้เรียนอาจสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีครึ่งได้ แต่ต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาพิเศษและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ดาวน์โหลดหลักสูตร (2561) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดหลักสูตร (2566) ได้ที่นี่

                                                    

 

เอกประวัติศาสตร์ TU: คำถามที่ไม่มีคำตอบ 

https://www.youtube.com/watch?v=-WZ_wN_k7Wk