รัฐบาลนายกพระราชทาน สัญญา ธรรมศักดิ์กับขบวนการนักศึกษา: จากความร่วมมือสู่ความเพิกเฉย พ.ศ. 2516-2518 โดย อ.ธนพงษ์ จิตต์สง่า จันทร์ที่ 29 เม.ย. ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์