เทปบันทึกภาพการสัมมนาออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

เรื่อง "ทหารของพระราชา: การปลูกฝังลัทธิชาตินิยมในกองทัพไทย ระหว่างปี 1868-1957"

โดย อาจารย์ ดร. เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ดูบันทึกวิดีโอที่นี่