งานสัมมนาบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาประวัติศาสตร์ 
หัวข้อ เขียน/อ่าน ชีวิตใต้ฯ: การฉายภาพของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันจาก "กลไกรัฐ" สู่ "ตัวแบบของท้องถิ่น"
วันที่ 22 เมษายน 2565

วิทยากรผู้นำเสนอ ผศ.ดร.พรชัย นาคสีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากรผู้ดำเนินรายการ อ.ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์